Rượu Pháp

Các loại rượu đặc trưng của Pháp : Rượu Vang, Rượu Cognac, Amagnac …