tiếng pháp

Từ lóng trong tiếng Pháp

Tiếng lóng trong tiếng Pháp cũng giống như trong tiếng Việt là một hình thức phương ngữ xã hội không chính thức của một ngôn ngữ, thường được sử dụng trong giao tiếp thường ngày, bởi một nhóm

[ Read More ]